Back to top

Koronavirus - nova navodila

Spoštovane sodelavke in sodelavci, študentke in študenti, zunanje sodelavke in sodelavci, obiskovalke in obiskovalci Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Skladno z navodili MIZŠ in Univerze v Ljubljani smo tudi na Filozofski fakulteti UL oblikovali koordinacijsko skupino, ki je pripravila akcijski načrt zagotavljanja kontinuiranega dela UL FF v času koronavirusa (SARS-CoV-2).

English version

Ob stalnem dopolnjevanju načrta bo skupina skrbela tudi za koordinacijo aktivnosti in informiranje v času izvajanja preventivnih nalog in ob morebitnem pojavu koronavirusa (SARS-CoV-2). Skupino sestavljajo:

 • prof. dr. Roman Kuhar, dekan
 • izr. prof. dr. Jasna Mažgon, prodekanja
 • izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja
 • izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, prodekanja
 • prof. dr. Gašper Ilc, prodekan
 • Tanja Hribar, tajnik fakultete
 • Eva Kusič Mihelčič, pomočnica tajnika fakultete za kadrovske zadeve in vodja kadrovske službe
 • Doris Sattler, pomočnica tajnika fakultete za študijske zadeve
 • Darinka-Ika Bartol, vodja ZIFF
 • Anja Mrak, vodja kolektiva oddelčnih tajništev
 • Tomaž Flis, vodja službe za varnost in zdravje pri delu.

Najprej želimo poudariti, da glede na trenutno epidemiološko situacijo delo na fakulteti poteka nemoteno po ustaljenem urniku. V prvi vrsti vas zato vse prosimo za umirjen odziv. Na fakulteti smo kot odziv na situacijo oblikovali strokovno koordinacijsko skupino, ki skrbi za pripravo Načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na fakulteti, njegovo implementacijo in ob stalnem dopolnjevanju načrta tudi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa (SARS-CoV-2). Vse aktivnosti se bodo, glede na spreminjajočo se situacijo, sprotno spremljale in usklajevale tako znotraj Univerze kot tudi s ključnimi inštitucijami v državi. Za zaposlene in za študente bomo zagotovili ustrezno obravnavo, če bi bila izkazana tveganja za okužbo. O morebitnih spremembah v načinu dela vas bomo sprotno obveščali. Na ravni UL se pripravljajo tudi protokoli delovanja, ki jih bomo po prejemu objavili na spletni strani. Do nadaljnjega delo na fakulteti poteka nespremenjeno, seveda ob intenzivnejšem izvajanju preventivnih ukrepov.

Na tem mestu želimo ponovno izpostaviti ključne preventivne ukrepe, ki jih javnosti posreduje NIJZ (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019) in Svetovna zdravstvena organizacija – WHO (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public) ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni - ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers).

 

Ključni preventivni ukrepi so:

 • izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni;
 • upoštevanje higiene kašlja;
 • dosledno izvajanje higiene rok (predvsem izvajanje umivanja rok in upoštevanje principa nedotikanja);
 • v primeru, ko voda in milo nista dostopna, se namesto umivanja lahko poslužimo razkuževanja rok, pri tem za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo z vsebnostjo alkohola v razkužilu vsaj 60 %;
 • izogibanje zaprtim javnim prostorom, kjer je veliko ljudi;
 • kdor kaže znake bolezni, naj ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi ter zdravnika o simptomih najprej obvesti po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

 

Pozivamo vas, da tudi v bodoče sledite navodilom NIJZ (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov) in se nanje ustrezno odzivate. Za vsa vsebinska vprašanja se obrnite na spletno stran NIJZ ali njihove kontaktne točke (031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro). Na podlagi analize morebitnih zapletov v nadaljevanju dodajamo nekaj navodil za različne situacije in dodatna pojasnila.

V primeru morebitnih vprašanj ali predlogov bomo veseli, če boste svoje predloge in opažanja delili z nami.

 

Navodilo za zaposlene, ki se vračajo iz tujine

Skladno z navodili NIJZ glede samoizolacije podajamo navodila za zaposlene (potnike), ki prihajajo z lokacij z veliko prisotnostjo obolelih s COVID-19. O morebitnih novih žariščih po svetu spremljajte podatke na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov).

 

Ker trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji ne narekuje izrednih ukrepov, ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju, kot v vsakdanjem življenju. To velja tudi za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus (seznam žarišč je dostopen na spletni strani NIJZ) in so zdravi. Zanje niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključijo v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije. Priporočamo, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov (predvsem higiena rok, higiena kašlja in natančno spremljanje morebitnih sprememb svojega zdravstvenega stanja). V primeru kakršnihkoli sprememb njihovega zdravstvenega stanja pa naj se o le-teh nemudoma posvetujejo s svojim zdravnikom.

 

Na podlagi zgoraj predstavljenega stališča NIJZ se lahko vsi takoj po vrnitvi v domače okolje vrnete v delovno okolje.

 

Posebna koordinacijska skupina UL pa je sklenila, da so IZJEME: osebe, ki delajo neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za te osebe priporočamo samoizolacijo.

 

Priporočila za zaposlene, ki načrtujejo pot v tujino (bodisi službena ali zasebna pot)

Zaposlenim trenutno odsvetujemo potovanja na območja, kjer je prisoten koronavirus. Tukaj bi posebej izpostavili področja, ki jih na svojih spletnih straneh izpostavlja in sproti dopolnjuje podatke NIJZ. O morebitnih novih žariščih po svetu spremljajte podatke na spletni strani https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov. O smiselnosti potovanja na ostale lokacije po svetu, izven za zdaj znanih žarišč, naj se odloči vsak posameznik sam.

 

V kolikor se boste odločili za potovanje v tujino, upoštevajte preventivne ukrepe:

 • Pogosto si z vodo in milom umivajte roke.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabljajte namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %.
 • Ne dotikajte se oči, nosu in ust.
 • Poskrbite za redno zračenje prostorov.
 • Izogibajte se prireditvam in dogodkom, kjer je prisotno večje število oseb.
 • Izogibajte se stikom z bolnimi osebami. Tesni stik pomeni stik z osebami, ki sedijo na 2 sosednjih sedežih poleg bolnika v vseh smereh (levo ali desno od bolnika, pred ali za bolnikom).
 • Enako obnašanje velja tudi na letališčih in letalih.

 

V kolikor v času vašega bivanja v tujini na tem območju potrdijo večje število novo zboleli oseb za COVID-19, ob povratku domov ravnajte skladno s  »Priporočili za zaposlene, ki se vračajo iz tujine«.

 

Navodila za študente in študentke, ki se vračajo iz tujine (študentske izmenjave ali zasebna potovanja)

Glede na spremenjena navodila NIJZ glede samoizolacije podajamo navodila za študente (potnike), ki prihajajo z lokacij z veliko prisotnostjo obolelih. O pojavu žarišč po svetu spremljajte podatke na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov).

 

Ker trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji ne narekuje izrednih ukrepov, ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju, kot v vsakdanjem življenju. Zato velja za vse osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus (seznam žarišč je dostopen na spletni strani NIJZ), in so zdravi, da zanje niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije. Priporočamo, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov (predvsem higiena rok, higiena kašlja in natančno spremljanje morebitnih sprememb svojega zdravstvenega stanja). Prav posebej apeliramo na vse, da se v primeru kakršnih koli sprememb svojega zdravstvenega stanja res nemudoma odzovete in se izločite tudi iz dela na fakulteti, saj boste s tem močno pripomogli k zajezitvi širjenja povzročitelja. Morebitne neopravljene obvezne prisotnosti pri pedagoškem procesu boste v skladu z dogovorom z izvajalcem predmeta bodisi nadomestili bodisi opravili na drug ustrezen način in zato vaš študij (in posledično prehod v višji letnik) zaradi samoizolacije ne bo ogrožen.

Na podlagi zgoraj predstavljenega stališča NIJZ se lahko vsi takoj po vrnitvi v domače okolje vrnete tudi v študijsko okolje na fakulteto.

Posebna koordinacijska skupina UL pa je sklenila, da so IZJEME: študenti, ki imajo klinične vaje ali izvajajo praktično usposabljanje neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za te študente priporočamo samoizolacijo.

 

Obvestilo zaposlenim, ki bodo sprejeli goste iz tujine

Skladno z usmeritvami glede samoizolacije, podanih s strani NIJZ, prilagamo navodila glede sprejemanja gostov iz tujine.

Glede na pojavljanje novega koronavirusa (SARS-CoV-2) v državah po svetu in tudi v naši neposredni okolici vas prosimo, da Službi za varstvo in zdravje pri delu pravočasno napoveste vse goste iz tujine (učitelje, raziskovalce, študente).

Na elektronski naslov tomaz.flis@ff.uni-lj.si posredujte naslednje podatke najmanj en teden pred predvidenim obiskom:

- Ime in priimek osebe, ki prihaja iz tujine.

- Kraj, državo in institucijo iz katere prihaja.

- Čas bivanja v Sloveniji.

- Namen prihoda gosta iz tujine (predavanja, raziskovalno delo, s kom bo v stikih na FF,….)..

 

Gostom ste dolžni posredovati sporočilo s ključnimi informacijami in usmeritvami glede korona virusa SARS-CoV-2, ki so objavljena v tem dokumentu in na fakultetni spletni strani.

 

Tudi za goste iz tujine velja, da v primeru, če prihajajo iz okolij z znanimi žarišči izbruha virusa (glejte spletne strani NIJZ), ob prihodu v Slovenijo, četudi ne kažejo znakov okužbe tudi zanje velja 14 dnevna samoizolacija v primeru, da se pri svojem delu vključujejo v klinično okolje oziroma pri delu prihajajo v stik z rizičnimi skupinami (glejte navodilo za zaposlene, ki se vračajo iz tujine). Iz tega razloga takšne obiske do nadaljnjega odsvetujemo. O smiselnosti oziroma nujnosti sprejema gosta iz tujine naj v takšnem primeru presodi gostitelj.

 

V primeru, da pa se gost vključuje le v pedagoško ali raziskovalno delo na fakulteti, pa razlogov za samoizolacijo trenutno ni, v kolikor je takšna oseba zdrava. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo samoizolacije. Kljub temu se priporoča, da se osebe, ki prihajajo iz območij z večjim pojavom obolenj, povezanih s SARS-CoV-2, še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov (predvsem higiena rok, higiena kašlja in natančno spremljanje morebitnih sprememb svojega zdravstvenega stanja). V primeru kakršnikoli sprememb zdravstvenega stanja pa naj se o le teh nemudoma posvetujejo z zdravnikom. Hkrati vas prosimo, da med časom obiska na tomaz.flis@ff.uni-lj.si nemudoma sporočite morebitne zdravstvene težave gosta, spremembe trajanja obiska in vse ostale relevantne informacije.

 

Navodila za zaposlene za ravnanje v primeru, če se v pedagoški proces priključi študent ali študentka z izraženimi simptomi (vročina, kašelj, dihalna stiska itd.) oz. taka oseba vstopi v delovni prostor zaposlenega

V primeru, ko se predavanjem ali ostalim oblikam pedagoškega dela pridruži študent ali študentka s povišano telesno temperaturo in ostalimi pridruženimi simptomi, takšnega študenta oz. študentko opomnite na odgovornost vsakega posameznika za izvajanje samoizolacije. Tak študent oz. študentka naj nemudoma zapusti pedagoški proces in se, skladno z navodili NIJZ-ja, oglasi pri svojem zdravniku (po telefonu), kjer bo dobil nadaljnja navodila.

 

Prav tako je pomembno, da tudi vsi zaposleni v primeru razlogov za izvedbo samoizolacije le to striktno izvajajo, svojo odsotnost sporočijo v kadrovsko službo FF (jure.prevoršek@ff.uni-lj.si) in se za nadaljnja navodila obrnejo (po telefonu) na svojega zdravnika.

 

Ob pojavu znakov bolezni naj taka oseba ostane doma in se izogiba stika z ljudmi. Zdravnika naj o simptomih obvesti najprej po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

Enako velja tudi, ko takšne osebe vstopajo v prostore strokovnih služb.

 

Navodilo glede čiščenja prostorov na fakulteti

Z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 vas želimo opozoriti na pomen učinkovitega in doslednega čiščenja vseh prostorov na fakulteti.

 

Učinkovito in dosledno čiščenje vseh prostorov je eden izmed ključnih ukrepov za zmanjševanje števila mikroorganizmov na površinah. Zato je zelo pomembno, da se v času širjenja virusa SARS-CoV-2 dosledno čistijo vse površine prostorov. To pomeni, da se poleg talnih površin redno čistijo tudi površine miz, stolov in vse površine, ki se jih študenti in zaposleni pogosto dotikajo. Sem sodijo kljuke, stikala, ograje in površine dvigal, katerih se dotikamo ob vstopu.

Vsak zaposleni, ki opravlja čiščenje, se mora še posebej zavedati, da ima ključno vlogo v smislu preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zato je doslednost pri delu in upoštevanje načrta čiščenja izjemno pomembno.

 

Prezračevanje prostorov

Vse uporabnike prostorov na Filozofski fakulteti UL želimo v luči obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 opomniti na pomen pogostega in učinkovitega zračenja prostorov.

Prezračevanje prostorov je eden od pomembnih ukrepov za zmanjševanje števila mikroorganizmov v zraku prostora, poleg tega z izmenjavo zraka v prostor dovedemo svež zrak, iz prostora pa izpustimo izrabljeni zrak s povišanimi koncentracijami CO2, vlage, temperature in mikroorganizmov. Tudi v trenutni epidemiološki situaciji so osnovni preventivni ukrepi, kot je prezračevanje prostorov, ključnega pomena za preprečevanje širjenja obolenj.

Vsak zaposleni naj zato poskrbi, da bodo prostori redno zračeni z odpiranjem oken na stežaj za 3 do 5 minut vsaj pred pričetkom posameznih predavanj in vaj. Zračenje izvajajte tudi med odmori. Redno naj se zračijo tudi vse pisarne.

 

Pojasnilo glede rabe razkužil

Glede namestitve razkužil in njihove rabe želimo izpostaviti, da ima v trenutni situaciji umivanje rok absolutno prednost pred razkuževanjem. Fakulteta ni klinično okolje, hkrati imamo ustrezno urejene in opremljene sanitarije, ki so vsem dobro dostopne. Uradno stališče stroke je, da je razkuževanje rok tudi v primeru SARS-CoV-2 opredeljeno kot dodatna možnost predvsem tam in takrat, ko zaradi tehničnih preprek dostop do vode in mila ni mogoč, prednost pred razkuževanjem pa ima umivanje rok.

Med delom na fakulteti  spodbujamo zaposlene in študente, da pogosto in vedno, ko je to potrebno, izvajajo ukrep umivanja rok.

Široka raba razkužil prinaša več negativnih izidov kot pozitivnih. Pri uporabniku raba razkužila nemalokrat vzbuja lažni vtis varnosti, pri čemer posameznik lahko zanemari umivanje rok in princip nedotikanja.

Kadar se razkužila za roke uporablja, je potrebno roke razkužiti skladno s strokovnimi usmeritvami. Razkuževanje je lahko uspešno samo, če so roke urejene (kratko pristriženi nohti, brez umetnih nohtov, brez laka na nohtih, brez nakita) in čiste. Vedno razkužujemo predhodno umite in dobro osušene roke. Ker pa razkuževanje ne odstranjuje nečistoč, vedno razkužujemo le roke, ki niso vidno onesnažene. Razkužilo se lahko ob umazanih rokah veže na nečistoče in posledično ni več (ali je manj) uspešno pri odstranjevanju mikroorganizmov. Dodatna nevarnost se lahko pojavi, če uporabnik zaradi lažnega občutka varnosti ob uporabi razkužil pri tem prične opuščati preostale higienske ukrepe, kot je npr. predhodno umivanje in princip nedotikanja.

S pomočjo podatkov NIJZ-ja redno spremljamo epidemiološko situacijo v našem in širšem okolju, kot tudi vse strokovne napotke; v primeru spremenjenih okoliščin se bomo tudi na FF ustrezno odzvali in vse zaposlene na fakulteti tudi sproti obveščali.