Back to top

Izpitno obdobje v letnem semestru, podaljšanje statusa zaradi Covid-19 in pogosta vprašanja

Najnovejše informacije o izvedbi izpitov v letnem semestru in možnosti podaljšanja statusa študenta zaradi Covid-19.

 

1. Izvedba izpitov v letnem semestru

V elektronskem sporočilu, ki smo ga poslali vsem študentkam in študentom FF, smo vas 20. aprila že obvestili da bomo izpitne obveznosti v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka (kamera in mikrofon).

 

Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to čimprej javite predstojniku ali predstojnici vašega oddelka. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.

 

Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčnim koordinatorjem za študente s statusom.

 

NOVO! Objavljamo natančna tehnična navodila, kako bodo potekali izpiti v letnem semestru (tehnični protokol - prenos datoteke)

 

Odgovori na pogosta vprašanja glede izvedbe izpitov

 

1. Ali bodo izpiti v letnem semestru potekali ob istih datumov, kot so napovedani v VIS-u.

Da. Izpiti na daljavo in tisti, ki jih bomo v prilagojeni obliki izvedli v prostorih fakultete, bodo potekali na isti dan, kot so bili napovedani na začetku študijskega leta. V največji možni meri se bomo držali tudi ure izpita, vendar v nekaterih primerih lahko pride do kakšnega časovnega zamika. Vsi novi roko so že vneseni v VIS (glejte tehnični protokol).

 

2. Ali bomo morali na pisnih izpitih na fakulteti imeti maske?

Uporaba zaščitne maske v prostorih fakultete je obvezna. Masko si morate priskrbeti sami in si jo nadeti pred vstopom v fakulteto. V skladu z navodili NIJZ študentke in študenti med pisanjem izpita lahko snamete masko, ko je zagotovljena razdalja do druge osebe najmanj 1,5 oz. 2 m. Če se vam med izpitom približa nadzorna oseba, jo ponovno nadenite. Osnovno pravilo pri izvajanju izpita je, da sta med dvema študentoma v predavalnici dva prosta sedeža, med dvema zasedenima vrstama pa ena prosta vrsta. V izogib zmedi so sedeži, ki jih študentke in študenti lahko zasedete, označeni z rumeno nalepko. Tehnična navodila glede tega so objavljena tule.

 

3. Ali je fakulteta pripravila kakšna posebna navodila za izvedbo izpitov na daljavo?

Da, o tem smo predstojnike oddelkov informirali na posebnem sestanku, vsi profesorji in profesorice pa do teh gradiv lahko dostopajo na intranetu v zavihku Covid-19. Navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo so dostopna tudi na tem naslovu

 

4. Pri nekaterih predmetih še vedno ne vemo, kdaj in kako bodo potekali izpiti – ustni ali pisni. Kdaj bo to znano?

V skladu z navodili, ki smo jih poslali na oddelke, mora izvajalec oziroma izvajalka v primeru, da ni navedeno ali gre za ustni ali pisni izpit, obvestiti kandidate in kandidatke o načinu ocenjevanja znanja (tj., ali bo izpit pisni ali ustni) vsaj en teden pred datumom izvedbe izpita. Če gre za ustni izpit, mora izvajalec ali izvajalka obvestilo o okvirnem časovnem razporedu ustnih izpitov objaviti najkasneje do 15. ure pred dnevom ustnega izpita. 

 

5. S koliko kreditnimi točkami bomo lahko napredovali v naslednji letnik?

V zvezi s pogoji za napredovanje v višji letnik zaenkrat ni sprememb. Za napredovanje v višji letnik mora študent oziroma študentka opraviti 54 KT, kot do sedaj. V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 125. člen) pa se lahko na podlagi ugodno rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študenti in študentke, ki so dosegli vsaj 51 KT. O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje.

 

6. Ali izpitno obdobje ostaja enako dolgo? Bodo razpisani dodatni roki?

S sklepom senata FF z dne 22. 4. 2020 se spomladansko izpitno obdobje podaljša za 14 dni, to je do 17. 7. 2020. Izvajalci in izvajalke izpitov lahko v tem času po lastni presoji razpišejo dodatne izpitne roke, vendar prestavljanje oziroma nadomeščanje že objavljenih rokov iz obdobja od 1. 6. 2020 do 3. 7. 2020 v podaljšano obdobje od 6. 7. 2020 do 17. 7. 2020 ni mogoče. Podaljšano izpitno obdobje in dodatni izpitni roki naj bodo namenjeni predvsem študentom in študentkam, ki zaradi tehničnih in drugih objektivnih razlogov izpitov niso mogli opravljati v času od 1. 6. 2020 do 3. 7. 2020.

 

7. Se bodo ustni zagovori snemali? Kako je s pravicami in varovanjem osebnih podatkov.

Zagovori zaključnih del in opravljanja izpitnih obveznosti se ne snemajo.

 

8. Kako bo z enakovrednostjo izpitnih rokov? Ali lahko v avgustu in septembru pričakujemo, da bodo izpiti v naslednjem izpitnem obdobju izvedeni kot običajno oz. ali se bodo izpiti, ki se bodo v tem izpitnem obdobju izvajali online, izvedli online tudi avgusta in septembra, četudi bi razmere dopuščale klasične izpite?

Enakovrednost izpitnih rokov se dokazuje s preverjanjem doseženih ciljev ter kompetenc, ne pa z načini/oblikami preverjanja znanj. Izvajalec oz. izvajalka bo presodil, kateri načini/oblike bodo v danih okoliščinah najbolj ustrezni.

 

9. Kaj se zgodi z dispozicijo, če diplomske naloge ne oddam letos?

Skladno z 9. členom Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih  prve stopnje je tema veljavna 2 leti od potrditve na oddelku. Študent/študentka, ki diplomskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, lahko v tajništvu oddelka odda prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme.

 

10. Nekaj nejasnosti je bilo glede 46. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Nekateri nismo prepričani, ali se člen o praktičnem usposabljanju v zadnjem letniku navezuje tudi na prakso na fakulteti ali ne?

46. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 je v poglavju 3.3 Srednješolsko in višješolsko izobraževanje ter osnovnošolsko izobraževanje odraslih, torej ne velja za visoko šolstvo (poglavje 3.4 Visoko šolstvo, člena 48 in 49).

 

11. Kako je z izpiti pri predmetih, ki so se izvajali v zimskem semestru?

Tudi ti izpiti se izvedeno na prilagojen način. Obveščanje študentov poteka na enak način kot pri predmetih letnega semestra.

 

12. Ali lahko pričakujemo, da bo profesorica, profesor razpisal nov izpitni rok v primeru, da se je prilagodil način ocenjevanja (iz pisnega v ustni), študentov pa je pri predmetu preveč, da bi jih profesor izprašal v enem dnevu ali celo tednu?

Večina izpitov pri predmetih z velikim številom študentov se bo izvedla v pisni obliki na FF. Če bo prišlo do situacij, ki jih omenjate, je najbolje, da se o zadevi dogovorite direktno z izvajalcem oziroma izvajalko. Tudi do sedaj je v takih primerih veljajo, da so izpiti potekali več dni, izvajalec pa je pripravil časovni razpred.

 

13. Kako je z izvedbo komisijskih izpitov? Ali bo glede na razmere četrti rok vseeno komisijski? Kako je z njihovo izvedbo pred komisijo in kako s plačilom? Ali znesek ostaja enak?

Četrto opravljanje izpita bo v vsakem primeru komisijsko. Pri izvedbi komisijskega izpita se bo upoštevalo obstoječe smernice za preprečevanje širjenja okužbe, znesek in način plačila ostajata nespremenjena. 

 

14. Se diferencialni izpiti izvajajo enako? Se bo kaj spremenilo pri vpisu na vzporedni študij?

Diferencialni izpiti se izvajajo na enak način kot drugi izpiti, dokler ne bo drugačnih navodil. Prav tako trenutno ni sprememb pri vpisu na vzporedni študij.

 

15. Kako bodo zamejski Slovenci in Slovenke, še posebej pa tisti v Italiji, opravljali izpite, če njihova država ne bo odprla mej ali pa bo prišlo do kakšnega zapleta?

Odgovor na to vprašanje je odvisno od priporočil NIJZ in vladnih ukrepov. Še vedno obstaja možnost, da se ti študenti in študentke dogovorijo o možnostih opravljanja izpitnih obveznosti na daljavo.

 

16. Skupek vprašanj o tehnični izvedbi izpitov (Kako bo izveden pisni izpit na fakulteti? Kako bo v predavalnicah omogočena distanca v radiju dveh metrov, če je študentov najmanj 25, ki morajo opraviti izpit na FF? Kaj se zgodi, če tekom izpita prekine internetna povezava? Kdaj bo točno znano, kdaj bodo potekali izpiti na FF in ali bo, ko bo potek izvedbe znan, to dokončno?)

Nekaj odgovor glede izvajanja izpitov lahko najdete na tem naslovu. Podrobna tehnična navodila v zvezi z izvedbo izpitov na FF bomo objavili v kratkem (naslednji teden), objavili jih bomo na spletni strani in jih poslali vsem študentkam in študentom po e-pošti.

 

2. Informacije o uveljavljanju podaljšanega statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Skladno z 49. členom interventnega zakona imajo študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo tako v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

  • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik;
  • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za ponovni vpis v isti letnik bodisi zato, ker ne izpolnjujejo s študijskih programom predpisanih pogojev za ponavljanje letnika, ali ker so že ponavljali letnik oziroma spremenili študijski program oziroma smer;
  • v roku ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali tako študenti, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov) kot tudi študenti, ki so prekinili študij (t. i. pavziranje, evidenčni vpis).

Študenti bodo o roku in načinu oddaje prošnje pravočasno obveščeni.

 

V datotekah v nadaljevanju so bolj podrobna pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v zvezi z izvajanjem ukrepov za področje visokega šolstva, ki jih prinaša interventni zakon:  

 

Odgovori na pogosta vprašanja glede podaljšanega statusa študenta

 

1. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi tuji študenti?

Da.

 

2. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto?

Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko študenti uveljavljajo ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto.

 

3. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu?

Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko uveljavljajo vsi študenti, ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu.

 

4. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponavljanja v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?

Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.

 

5. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do dodatnega leta v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?

Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za vpis v dodatno leto v posameznem študijskem letu in če vpisa v dodatno leto še niso koristili oziroma niso spremenili študijskega programa oziroma smeri študija.

 

6. Če še nisem izkoristila, izkoristil dodatnega leta ali ponavljanja in želim letos to storiti zaradi razmer, ki jih prinaša koronavirus, ali lahko naslednje študijsko leto vseeno koristim dodatno leto ali ponavljam? Bodo za to posebni pogoji in ali bodo potrebna dokazila za ''korona-status''?

Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta skladno z 49. členom interventnega zakona pripada zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20.

Študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, bodo lahko upravičeni do vpisa v dodatno leta v letih 2021/22 in dalje, če tega še niso izkoristili. Prav tako bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponovnega vpisa, če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.

 

7. Ali lahko vsak študent izkoristi izredno podaljšanje statusa zaradi covida-19?

Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta skladno z 49. členom interventnega zakona bo pripadala zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20. Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na trenutne izjemne okoliščine.​

 

3. Informacije o uveljavljanju drugih pravic študentov

 

Prijava teme doktorske disertacije

Če doktorand zaradi izrednih razmer ni mogel prijaviti teme in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko fakulteta na podlagi njegove prošnje, ki jo odda prek spletnega informacijskega sistema VIS, sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti.

 

Dodatno podaljšanje roka za oddajo doktorske  disertacije

V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo doktorske disertacije, in zaradi izrednih razmer doktorske disertacije tudi v tem podaljšanem roku disertacije ne bo mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje prek spletnega informacijskega sistema VIS. Rok za oddajo disertacije se lahko izjemoma podaljša do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o prenehanju izrednih razmer.

 

4. Informacije o organizaciji dela referatov Filozofske fakultete v času trajanj ukrepov

Aktualne informacije v zvezi s tiskanjem potrdil, oddajo študentskih prošenj, prijavo teme, oddajo zaključne naloge, prijavo na zagovor in zagovor so na voljo tukaj.