Back to top

(Call for papers - English version below)

 

Vabilo za sodelovanje na mednarodni konferenci: Na vzhod! LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in ŠKUC najavljata mednarodno konference o LGBTQ+ književnosti v Vzhodni Evropi, ki bo potekala 25. in 26. oktobra 2018 v Ljubljani.

Neštete kulturne in zgodovinske transformacije zmeraj in neizbežno sooblikujejo LGBTQ+ življenja, prav tako pa neizbrisno vplivajo na LGBTQ+ pisanje in branje. Danes se morda zdi, da je LGBTQ+ književnost že del večinskega toka in da je zaradi družbenega razvoja v zadnjem času postala zaželena potrošniška dobrina. Tudi vpliv LGBTQ+ teorije in prakse je splošno priznan in dodobra institucionaliziran. Vsaj na Zahodu.

Kako pa je na Vzhodu? Kako sta se LGBTQ+ literarna produkcija in literarna veda razvijali v Vzhodni Evropi? Ali domnevno liberalni Zahod in manj prijazni Vzhod ločuje nekakšna rožnata zavesa? Zakaj je Vzhodna Evropa (videti) manj sprejemajoča, kar zadeva seksualno in spolno nenormativnost? Ali je bilo vedno tako? In kako se to kaže v književnosti?

Kakšno je po več desetletjih razvoja LGBTQ+ literarne vede, ki sicer večinoma resda izhaja z Zahoda, stanje v Vzhodni Evropi?

Tema konference je LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi. Prispevki naj obravnavajo teoretske, kulturne, zgodovinske in druge vidike LGBTQ+ književnosti v Vzhodni Evropi, med temami, ki nas bodo zanimale, ne želijo pa biti omejujoče, pa so:

 • ubeseditev nenormativnih seksualnosti in spolnih identitet v besedilih avtoric_jev iz Vzhodne Evrope;
 • mesto in funkcija LGBTQ+ književnosti v vzhodnoevropskih literarnih sistemih in kulturah;
 • vpliv različnih ideologij na LGBTQ+ književnost, na njeno branje in pisanje;
 • nacionalni kanoni LGBTQ+ pisateljic_jev;
 • razmerje med gibanji za pravice LGBTQ+ oseb in književnostjo;
 • razvoj LGBTQ+ književnosti;
 • presek LGBTQ+ identitet in drugih identitet ter razmerje med L/G/B/T/Q/+, kot se odraža v književnosti;
 • založništvo LGBTQ+ književnosti;
 • recepcija LGBTQ+ besedil doma in v tujini;
 • vloga prevajanja in prevodov;
 • LGBTQ+ književnost za otroke in mladostnike.

Vabljeni k sodelovanju. Prispevki naj ne bodo daljši od 20 minut. Povzetke v Wordu, dolge približno 250 besed, pošljite do 31. marca 2018. Povzetki in prispevki na konferenci morajo biti v angleškem jeziku.

Povzetki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku, izbor (razširjenih) prispevkov pa bo izšel tudi kot znanstvena monografija.

Če imate dodatna vprašanja ali želite oddati svoj povzetek, pišite dr. Andreju Zavrlu na andrej.zavrl@outlook.com.

Obvestilo o uvrstitvi prispevka na konferenco ali o njegovi zavrnitvi boste prejeli do 30. aprila 2018.

 

Več informacij o konferenci.


Call for papers - International conference: Go East! LGBTQ+ Literature in Eastern Europe

 

Organisers: Faculty of Arts, University of Ljubljana, and ŠKUC Ljubljana, Slovenia

Venue: Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia

Date: 25–26 October 2018

Abstract submission deadline: 31 March 2018

 

LGBTQ+ lives have always and unavoidably been shaped by the innumerable cultural and historical transformations which have also had an indelible influence on LGBTQ+ writing and reading. Today, due to the remarkable progress made in recent years, it may seem that LGBTQ+ literature has been safely mainstreamed and commodified. Moreover, the impressive work of LGBTQ+ theorists and writers has been widely recognised and institutionalised. At least in the West.

What about the East? How have LGBTQ+ literary production and scholarship developed in Eastern Europe? Has there been a pink curtain separating the supposedly liberal West from the less than welcoming East? Why is Eastern Europe (perceived as) less accepting of sexual and gender non-normativity? Has it always been like that? And how does that show in literature?

After decades of LGBTQ+ literary studies, mostly originating in the West, what is the state of affairs in Eastern Europe?

The conference will focus on LGBTQ+ literature from Eastern Europe, both contemporary and past. The papers are welcome to examine the theoretical, cultural, historical and other aspects of LGBTQ+ writing in Eastern Europe, and we encourage submissions that explore, but need not be limited to, the following issues:

 • the depiction of non-normative sexualities and gender identities by authors from Eastern Europe;
 • the place and function of LGBTQ+ literature in Eastern European literary systems and cultures;
 • the impact of different ideologies on LGBTQ+ literature, its readers and writers;
 • national canons of LGBTQ+ writers;
 • the relationship between LGBTQ+ rights movements and literature;
 • the changes in LGBTQ+ literature over time;
 • the intersection of LGBTQ+ identities with other identities and the relationships among L/G/B/T/Q/+ as reflected in literature;
 • the publication and publishers of LGBTQ+ literature;
 • the reception of LGBTQ+ texts at home and abroad;
 • the role of translation and translated texts;
 • LGBTQ+ literature for young readers.

Everybody is welcome to participate. The presentations should not exceed 20 minutes in length. Abstracts of approximately 250 words should be submitted as Word documents by 31 March 2018. Both abstracts and presentations should be in the English language.

The abstracts will be published in the conference book of abstracts and an edited selection of (extended) papers will be published as a scholarly monograph.

Please contact Dr Andrej Zavrl at andrej.zavrl@outlook.com with questions or to submit abstracts.

We will reply with an acceptance or rejection of the abstract by 30 April 2018.

 

More information on the conference.

 


Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2018

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 20. 9.–21. 9. 2018

www.sdjt.si/jtdh-2018/

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI 20. in 21. 9. 2018 organizirajo konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

 

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

 • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
 • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
 • digitalna humanistika in zgodovinopisje, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
 • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljena predavanja, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco.

Avtorje izbranih člankov bomo povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2018 razširijo za posebno angleško številko revije Prispevki za novejšo zgodovino. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku in ga bo potrebno pripraviti v skladu s smernicami, ki jih najdete v navodilih za avtorje.

Rok za oddajo prispevka ali razširjenega povzetka: 01. 04. 2018.

 

Več informacij