Back to top

Razpis za priznanja Študentskega sveta

Spoštovani,

Študentski svet Filozofske fakultete je na 7. redni seji, dne 12. 6. 2019, razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:

– priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,

– priznanje za udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti,

– priznanje za študijske dosežke,

– priznanje za posebne dosežke,

– priznanje za nadpovprečno strokovno delo.

Prejemnike priznanj lahko predlaga katerikoli študent FF UL, prav tako pa dekan, prodekani, tajnica fakultete in predstojniki oddelkov.

Predlog s pisno obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov: Filozofska fakulteta UL, Študentski svet, Komisija za priznanja, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom PRIZNANJA ŠSFF ali po elektronski pošti na naslov studentski.svet@ff.uni-lj.si.

Rok za oddajo predlogov je 31. 8. 2019. Podeljevanje priznanj ŠSFF ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠSFF.

S spoštovanjem,

Nataša Martina Pintarič,
predsednica Komisije za priznanja ŠSFF

in

Timotej Klopčič,
predsednik ŠSFF