Back to top

Izpitno obdobje v letnem semestru, podaljšanje statusa zaradi Covid-19 in pogosta vprašanja

 
1. Izvedba izpitov v letnem semestru
V elektronskem sporočilu, ki smo ga poslali vsem študentkam in študentom FF, smo vas 20. aprila že obvestili da bomo izpitne obveznosti v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka (kamera in mikrofon).
 
Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to čimprej javite predstojniku ali predstojnici vašega oddelka. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.
 
Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčnim koordinatorjem za študente s statusom.
 
Pred izpitnim obdobjem boste prejeli še natančna tehnična navodila, kako bodo potekali izpiti v letnem semestru.
 
Odgovori na pogosta vprašanja glede izvedbe izpitov
 
1. Ali bodo izpiti v letnem semestru potekali ob istih datumov, kot so napovedani v VIS-u.
Da. Izpiti na daljavo in tisti, ki jih bomo v prilagojeni obliki izvedli v prostorih fakultete, bodo potekali na isti dan, kot so bili napovedani na začetku študijskega leta. V največji možni meri se bomo držali tudi ure izpita, vendar v nekaterih primerih lahko pride do kakšnega časovnega zamika. O tem boste pravočasno obveščeni.
 
2. Ali bomo morali na pisnih izpitih na fakulteti imeti maske?
Da, razen če vlada RS ne bo spremenila preventivnih ukrepov. Izpiti na fakulteti bodo potekali z maskami, med vsakim študentom oz. študentko bosta dva prosta stola, za vsako vrsto pa prazna vrsta. Tehnična navodila glede tega boste študentke in študenti dobili v drugi polovici maja.
 
3. Ali je fakulteta pripravila kakšna posebna navodila za izvedbo izpitov na daljavo?
Da, o tem smo predstojnike oddelkov informirali na posebnem sestanku, vsi profesorji in profesorice pa do teh gradiv lahko dostopajo na intranetu v zavihku Covid-19. Navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo so dostopna tudi na tem naslovu. 
 
2. Informacije o uveljavljanju podaljšanega statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)
Skladno z 49. členom interventnega zakona imajo študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21.
Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo tako v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:
•    v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik;
•    v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za ponovni vpis v isti letnik bodisi zato, ker ne izpolnjujejo s študijskih programom predpisanih pogojev za ponavljanje letnika, ali ker so že ponavljali letnik oziroma spremenili študijski program oziroma smer;
•    v roku ne bodo zaključili študija.
Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali tako študenti, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov) kot tudi študenti, ki so prekinili študij (t. i. pavziranje, evidenčni vpis).
Študenti bodo o roku in načinu oddaje prošnje pravočasno obveščeni.
 
Odgovori na pogosta vprašanja glede podaljšanega statusa študenta
 
1. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi tuji študenti?
Da.
 
2. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto?
Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko študenti uveljavljajo ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto.
 
3. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu?
Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko uveljavljajo vsi študenti, ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu.
 
4. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponavljanja v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?
Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.
 
5. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do dodatnega leta v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?
Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za vpis v dodatno leto v posameznem študijskem letu in če vpisa v dodatno leto še niso koristili oziroma niso spremenili študijskega programa oziroma smeri študija.
 
3. Informacije o organizaciji dela referatov Filozofske fakultete v času trajanj ukrepov
Aktualne informacije v zvezi s tiskanjem potrdil, oddajo študentskih prošenj, prijavo teme, oddajo zaključne naloge, prijavo na zagovor in zagovor so na voljo tukaj.