Back to top

Izvajanje izpitov na daljavo - navodila

Vsi izpiti bodo pri izvajalcih z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo potekali ustno prek aplikacije Zoom. Izjema je le predmet Pregled svetovne književnosti pri prof. Matajc, ki se bo zaradi velikega števila študentov izvajal pisno na fakulteti. Za opravljanje izpitov veljajo že razpisani izpitni roki. O morebitnih dodatnih izpitnih rokih boste naknadno obveščeni (izpitno obdobje se je podaljšalo do 17. 7. 2020). Izvajalci bodo študentom prek Visa ali e-pošte pred opravljanjem izpita poslali natančna navodila in Zoom povezavo. Študenti bodo razvrščeni v čakalnico, dokler jih ne bo izvajalec potrdil za pristop k izpitu. Za opravljanje izpitov pri izvajalcih iz drugih oddelkov se obrnite neposredno na njih.

Spodaj prilagamo tudi splošna navodila FF glede izvajanja ocenjevanja znanja na daljavo.

Ustni izpiti na daljavo se izvedejo prek video klica oziroma video konference. Študentka oz. študent, ki pristopi k izpitu, mora sam zagotoviti primerno opremo in povezavo s spletom. Za primerno opremo šteje računalnik ali telefon, ki omogoča hkratni prenos slike in zvoka. Uporabniško ime mora biti polno ime in priimek študenta; psevdonimi, kratice in podobno niso dovoljeni. Če študent tega ne bo upošteval, ne bo mogel pristopiti k izpitu. Izvajalec oziroma izvajalka izpita lahko pred začetkom ustnega izpita zahteva identifikacijo študenta z vpogledom v veljavni osebni dokument ali študentsko izkaznico s sliko. Ustni izpit lahko poteka skupinsko ali posamično. Če se ustni izpit izvede skupinsko, mora izvajalec oziroma izvajalka poskrbeti, da je s končno oceno seznanjena vsaka študentka in študent posamično in ne v skupini (12. člen Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji).

POTEK IZPITA:

1.      V skladu z 12. členom Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji je izvajalec dolžan obvestiti študente in študentke o okvirnem časovnem razporedu opravljanja ustnega izpita najkasneje do 15. ure pred dnevom ustnega izpita. Izvajalec takrat pošlje tudi povezano do srečanja, namenjenega izpitu, na platformi Zoom.

2.      Študent mora vzpostaviti povezavo (t.j. se prijaviti v čakalnico v Zoom) najkasneje 10 minut pred uro, ko se začne izpit. V tem obdobju se preveri povezava s študenti.  

3.      Na dan in ob uri, ko je razpisan izpit, izvajalec vzpostavi slikovno in zvočno povezavo s študentom, ki je prvi na vrsti za izpit. Če izpit hkrati opravlja več študentov, izvajalec vzpostavi povezavo z vsemi študenti, ki so na vrsti.

4.      Ob vzpostavitvi povezave mora študent omogočiti slikovno in zvočno povezavo ter se predstaviti z imenom in priimkom ter vpisno številko.

5.      Izvajalec najprej opravi identifikacijo študenta na način, da študent pred kamero pokaže študentsko izkaznico ali drug dokument s sliko, tako da izvajalec lahko prebere ime in priimek in vidi sliko na dokumentu. Šteje se, da študent, ki tehnično ne omogoči ali ki zavrne preverjanje istovetnosti, ni pristopil k izpitu in nastopijo posledice iz drugega odstavka 10. člena Študijskega reda UL (šteje se, da je študent izkoristil izpitni rok).

6.      Izvajalec nato študentu zastavlja vprašanja, študent pa odgovarja.

7.      Študent med izpitom ne sme uporabljati nobenih gradiv ali virov, katerih uporabe izvajalec ni izrecno dovolil. Ob nedovoljeni uporabi gradiv ali izvajanju drugih nedovoljenih praks med izpitom izvajalec postopa po drugem odstavku 36. člena Študijskega reda UL (izpit se šteje kot neocenjen, študent pa je izkoristil rok).

8.      Študent mora ves čas trajanja izpita ohranjati zvočno in slikovno povezavo.

9.      Če med izvedbo ustnega izpita pride do tehničnih težav (prekinitve slike in/ali zvoka) in se lahko vzpostavi ponovna povezava v roku treh minut, izvajalec  omogoči nadaljevanje ustnega izpita, vendar zamenja vprašanje, ki je bilo nazadnje zastavljeno, z novim. Če pride do daljše prekinitve, izvajalec oziroma izvajalka presodi, ali je ustni izpit mogoče nadaljevati, pri čemer lahko odloči, da:

-       s študentom oziroma študentko nadaljuje z izpitom takoj po prekinitvi;

-       študentu oziroma študentki določi drug termin v istem dnevu;

-       študentu oziroma študentki določi nov termin v čim krajšem času od prvotnega opravljanja izpita, ki pa ne sme biti daljši od dveh delovnih dni od prvotnega opravljanja.

10.   Ob neodzivnosti študenta oziroma študentke, ki je med ustnim izpitom izgubil ustrezno povezavo, se izpit za študenta oziroma študentko razveljavi in se šteje, kot da je prišlo do odjave od izpitnega roka.

11.   Po koncu ustnega izpita izvajalec takoj razglasi oceno. Če ustni izpit opravlja več študentov hkrati, so študenti seznanjeni z oceno prek VISa.

12.   Izvajalec po razglasitvi ocene prekine zvezo s študentom ter nadaljuje z izpiti na enak način, kot opisano z vsemi nadaljnjimi prijavljenimi študenti.

13.   Ko izvajalec opravi vse ustne izpite, ocene vpiše v VIS.

 

Prosimo, da v tem času natančno spremljate navodila na spletni strani FF in na oddelčni spletni strani, saj bodo tam objavljene vse aktualne informacije. Na spletnih straneh so že objavljene informacije glede možnosti izposoje knjižničnega gradiva.

Glede prošenj za podaljšanje statusa študenta pa se morate obrniti na referat ustrezne stopnje, saj tam vodijo vse postopke v zvezi s prošnjami in podaljševanjem statusa študenta. Nekaj informacij v zvezi s podaljšanjem statusa študenta je že objavljenih na spletni strani FF: http://www.ff.uni-lj.si/ 

 

V primeru težav se čim prej obrnite na predstojnika oddelka ali oddelčno tajništvo.