Back to top

Slovenščina kot tuji jezik za redno vpisane tuje študente

V okviru sredstev, odobrenih v okviru razpisa »Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva«,  se bo izvajal predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat v obliki tečaja slovenščine, ki je namenjen vsem redno vpisanim tujim študentom in tujim visokošolskim učiteljem. Predmet je akreditiran v okviru prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Slovenistika in je ovrednoten s 3 ECTS KT. Izvedba se prilagaja stopnji predznanja udeležencev. Obveznost študenta je najmanj 80-odstotna prisotnost na urah, sprotno opravljanje nalog in zaključni test. Študenti, ki bodo predmet obiskovali in lektorat uspešno zaključili, bodo imeli možnost nadaljevanja učenja slovenščine z obiskovanjem predmeta na dveh višjih ravneh (lektorat 2, lektorat 3). Izvedba predmeta bo financirana s strani MIZŠ in za udeležence ni plačljiva. Priporočljivo je, da se predmeta udeležijo zlasti tisti tuji študenti, ki se prvič vpisujejo (1. letnik ali po merilih za prehode v višje letnike) in s tem pridobijo pogoj za uveljavljanje podaljšanja statusa študenta (30 ECTS KT opravljenih obveznosti v prvem letu študija, od tega 6 ECTS KT slovenščine). Predmet bodo izvajali usposobljeni učitelji slovenščine kot tujega jezika. Izvedbo predmeta koordinira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na doc. dr. Natašo Pirih Svetina (n.pirih@ff.uni-lj.si).