Back to top

DODATNA POJASNILA OB PRIJAVI ZA PRIDOBITEV NAZIVA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA, ZNANSTVENEGA DELAVCA ALI SODELAVCA NA FF UL

 

Mednarodna odmevnost

Za pojasnitev zahteve po mednarodni odmevnosti kandidate prosimo, da se oglasijo pri strokovni delavki, zadolženi za habilitacije v kadrovski službi FF. Kandidate prosimo, da mednarodno odmevna dela navedejo na dodatnem listu.

 

Točkovanje znanstvenih monografij (1.1):

Znanstvena monografija, objavljena v tujem jeziku v tujini – do 20 točk.

Znanstvena monografija, objavljena v Sloveniji – do 15 točk.

 

Točkovanje del znanstvenih monografij (1.2):

a) najprej se določi število točk za celotno monografijo (npr. 15)

b) potem se deli skupno število točk za monografijo s številom avtorjev, ki so objavili v monografiji, vendar ne sme posamični del presegati 8 točk (npr. 15 : 10 = 1.5 točke)

 

Zapisi v bibliografiji

a) vse monografije morajo biti označene z ISBN številkami in številom strani

b) pri delih monografije mora biti označeno, koliko strani ima celotna monografija

c) vse revije morajo imeti označene ISSN številke in baze, v katerih se pojavljajo

 

Poročila v tujem jeziku

Poročila v tujem jeziku je treba vložiti v izvirniku. Prevoda v slovenščino ni potrebno dodati, če je izvirnik v hrvaščini, srbščini (latinica), bosanščini ali angleščini. Če je izvirnik v katerem drugem jeziku, se mora priložiti še prevod.

 

Izvolitev na naziv redni profesor

Za izvolitev v naziv redni profesor se priporoča tudi avtorstvo univerzitetnega učbenika ali znanstvene monografije.

 

Ponovne izvolitve – interpretacija 8. člena Meril

Pri ponovni izvolitvi v naziv morajo kandidati v zadnji elekcijski dobi izpolniti dodatno vsaj 50 % točk razlike do višjega naziva (med minimalno potrebnimi točkami je potrebno doseči vsaj 50 % iz raziskovalne dejavnosti in vsaj 25 % iz pedagoške dejavnosti).

 

Ponovna izvolitev v naziv docenta in izrednega profesorja

Za ponovno izvolitev v naziv docenta ali izrednega profesorja morajo kandidati in kandidatke v zadnji elekcijski dobi izpolniti dodatno vsaj 15 točk, in sicer vsaj 7.5 točk iz raziskovalne dejavnosti in vsaj 3.75 točk iz pedagoške dejavnosti.

Kandidat mora poleg številčnega pogoja predložiti vsaj dve pomembni deli (monografija, del monografije in članki z recenzijo I. in II. skupina) iz zadnjega elekcijskega obdobja, pri katerih je kandidat prvi ali vodilni avtor.

 

Ponovna izvolitev v naziv višjega predavatelja

Za ponovno izvolitev v naziv višjega predavatelja morajo kandidati in kandidatke v zadnji elekcijski dobi izpolniti dodatno vsaj 6 točk iz raziskovalne in strokovne dejavnosti.

 

Ponovna izvolitev v naziv lektorja

Za ponovno izvolitev v naziv lektorja morajo kandidati in kandidatke v zadnji elekcijski dobi izpolniti dodatno vsaj 4 točke iz raziskovalne, pedagoške ali strokovne dejavnosti.

 

Delež še neobjavljenih enot v bibliografiji:

V vlogi za izvolitev v višji naziv se priporoča, da ima kandidat od zadnje izvolitve v višji naziv več kot polovico zahtevanih del z mednarodno odmevnostjo že objavljenih in ne zgolj sprejetih v objavo. Pisci strokovnih poročil naj pri vsebinskem ovrednotenju bibliografije posvetijo posebno pozornost vsebinski presoji bibliografskih enot, ki še niso objavljena.

 

Red. prof. dr. Nike K. Pokorn

Predsednica Habilitacijske komisije FF UL