Back to top

Predstavitev kadrovske službe

Za vsako organizacijo, tako tudi za Filozofsko fakulteto, so zaposleni s svojim uporabnim znanjem, učinkovitim delom in dosežki, največji kapital.
Kadrovska služba kot strokovna služba Filozofske fakultete s svojimi kompetencami spremlja razvoj visoko strokovnega kadra na fakulteti in v okviru danih možnosti nudi strokovno pomoč vodstvu fakultete, organom upravljanja, zaposlenim in zunanjim uporabnikom.
Prioriteta zaposlenih v kadrovski službi je, da uporabnikom na razumevajoč in človeški način nudijo pomoč pri formalnih postopkih.

Temeljne naloge:

  • strokovno svetuje vodstvu pri uporabi predpisov, ki urejajo delovna razmerja zaposlenih na Univerzi;
  • opravlja strokovno delo na področju habilitacijskih področij;
  • izvaja vse odločitve v zvezi s pravicami in obveznostmi delavcev iz delovnega razmerja;
  • pripravlja analize in poročila o kadrovskem stanju fakultete, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva;
  • vodi kadrovsko evidenco zaposlenih na fakulteti;
  • opravlja celotno strokovno delo v zvezi z volitvami in imenovanji organov in komisij na fakulteti;
  • pripravlja predloge pogodb za urejanje pogodbenih razmerij.
Eva Kusič Mihelčič, univ. dipl. soc.
Pomočnica tajnice fakultete za kadrovske zadeve in vodja kadrovske službe (soba 510) 
Telefon: 241 10 30
Elektronski naslov: eva.kusicmihelcic@ff.uni-lj.si
Katja Hudrap Strmčnik, univ. dipl. prav.
Samostojna strokovna delavka za področje delovnih razmerij (soba 509)
Telefon: 241 10 28
Elektronski naslov: katja.hudrapstrmcnik@ff.uni-lj.si
Damjana Adamič, mag. upr. ved
Samostojna strokovna delavka za področje pogodbenih in delovnih razmerij (soba 509)
Telefon: 241 10 32
Elektronski naslov: damjana.adamic@ff.uni-lj.si 
Martina Strnad, mag. upr. ved
Samostojna strokovna delavka za področje habilitacij in pogodbenih razmerij (soba 509)
Telefon: 241 10 33
Elektronski naslov: martina.strnad@ff.uni-lj.si

Jure Prevoršek, dipl. upr. ved
Strokovni delavec (soba 510)
Telefon: 241 10 31
Elektronski naslov: jure.prevorsek@ff.uni-lj.si